PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Účastí na akci pořádané společností Pivovary CZ Group a. s., Komenského 3622/333, Přerov l-Město, 750 02 Přerov IČ: 097 20 618 (dále jen „Správce”) uděluji souhlas:

  1. a) se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, emailový a telefonní kontakt;
  2. b) s pořízením audiovizuálních záznamů mé osoby, ať již v podobě hmotné či digitalizované, za účelem (dále také jen „účel užití”) mé identifikace v průběhu akce pořádané Správcem (dále jen „Akce”)

a také za účelem jejich užití pro veškeré propagační a zpravodajské účely, vč. zveřejnění v propagačních materiálech, newsletterech nebo jiných tiskovinách či jiných propagačních kanálech Správce, vč. jejich umístění na webové stránky Správce, Facebook Správce, či pro zveřejnění v Pivovarském muzeu v Hanušovicích.

Souhlasím s tím, že takové záznamy mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo mohou být použity pouze jejich části. Souhlasím s případným použitím záznamů spolu s mými osobními údaji v rozsahu jména a příjmení.

Osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem zajištění mé účasti na Akci, pro komunikaci Správce se mnou v případě mimořádných událostí apod., pro odměňovaní ve Správcem vyhlášených soutěžních kategoriích, k propagaci Akce a zasílání informací souvisejících s Akcí, pro reklamní a marketingové účely, pro účely účetní a daňové, jakož i pro další nezbytné činnosti související s mou účastí na Akci, to vše ke shora uvedeným účelům užití.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy o účasti na Akci, po dobu trvání oprávněných zájmů Správce, po dobu, po kterou je Správce podle zákona povinen údaje uchovávat nebo po dobu, na kterou jsem ke zpracování udělil souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje pro reklamní a marketingové účely zpracovává Správce po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel, osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění, osobní údaje pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem a v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu Správce. Osobní údaje Správce nepředává jiným zpracovatelům.

Výslovně pak souhlasím s tím, že na Akci budou probíhat záznamy (video, fotografie apod.) pro shora uvedené účely užití, beru na vědomí, že mám možnost vyjádřit nesouhlas se záznamy mé osoby pořizovateli záznamu.

Souhlasím s tím, aby případné záznamy mé osoby, jako jednotlivce, byly zveřejněny na základě shora uděleného souhlasu (v případě fotografií dítěte do 15 let věku uděluji takový souhlas jako jeho zákonný zástupce).

Jako poskytovatel osobních údajů, mám právo kdykoliv požádat Správce o jejich opravu a o jejich vymazání, a to zasláním žádosti na email marketing@holba.cz.

Této žádosti musí být vyhověno.

Beru na vědomí, že mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace

o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, omezit zpracování, a dále právo požádat o výmaz osobních údajů.

Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, mám právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatickém zpracování údajů, podle věku.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn obrátit se na Správce nebo na dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem byl v dostatečném rozsahu seznámen se svými právy týkajícími se zpracování osobních údajů, že jsem informacím porozuměl a nežádám další vysvětlení. Prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Informace o souvisejících právech, možnosti jejich uplatňování a zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.pivovarskeslavnosti.cz.

V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebude moci Správce administrovat Vaši účast na Akci.